210 3460363
0 Καλάθι

Το Καλάθι είναι άδειο

Όροι Χρήσης

Εισαγωγή
O Ιστότοπος www.mercedes-shop.gr είναι ένα Ηλεκτρονικό Εμπορικό Κατάστημα πώλησης προϊόντων και συγκεκριμένα πώλησης Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων Mercedes & Smart, Αξεσουάρ, Εργαλείων, Λιπαντικών, Χημικών, Μπαταριών, καθώς και Υπηρεσιών, μέσω τού Διαδικτύου, στο εξής καλούμενο “Ηλεκτρονικό Κατάστημα” ή “Ιστότοπος” ή “E-Shop”, που δημιούργησε και λειτουργεί η Εταιρεία με την επωνυμία “A.S.P. ALISAFIS Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”, που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ αρ. 54, Τ.Κ. 177 78 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Φορολογικά Στοχεία Εταιρείας:
 • Α.Φ.Μ.: 801292890
 • Δ.Ο.Υ.: Α΄ Αθηνών
 • Γ.Ε.ΜΗ.: 15370690200

 • Hλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@mercedes-shop.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης τού Ηλεκτρονικού Καταστήματος 210 3460363 (στο εξής χάριν συντομίας: η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ”).

  Οι κάτωθι Όροι και Προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση τού Ηλεκτρονικού Καταστήματος με το εμπορικό σήμα “mercedes-shop. gr”, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-shop.gr.

  Κάθε "Χρήστης" που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών τού Ηλεκτρονικού Καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τούς Όρους Χρήσης που διατυπώνονται εδώ, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος "Χρήστης" δεν συμφωνεί με αυτούς τούς Όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, την χρήση τού Ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών τού Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
  Διευκρινίζεται ότι "Χρήστης" τού παρόντος Ιστότοπου θεωρείται, τόσον ο επισκέπτης (δηλαδή, όποιος τον επισκέπτεται με σκοπό την αγορά κάποιου προϊόντος ή και αυτός που απλώς περιηγείται στον Ιστότοπο), όσον και ο Πελάτης (δηλαδή, όποιος πραγματοποιεί παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω εγγραφής).

  Διαδικαστικά όσοι προχωρούν σε "Εγγραφή", εγγράφονται ως Πελάτες μέσω τής επιλογής “Είσοδος - Εγγραφή” ή/και "Νέα Εγγραφή Χρήστη" τής αρχικής ιστοσελίδας τού Ιστότοπου ή/και μέσω τής διαδικασίας τής “Δημιουργίας Λογαριασμού” και την αντίστοιχη αποδοχή τους από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.
  Ο Πελάτης που έχει προχωρήσει σε "Εγγραφή" κατά τα ανωτέρω, κάνοντας χρήση τού μοναδικού συνδυασμού “Αναγνωριστικό Όνομα Πελάτη” (Username) και “Κωδικός Πελάτη” (Password), που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Να δει τα περιεχόμενα τού καλαθιού αγορών του (“Το Καλάθι μου”).

  Στο Καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο Πελάτης έχει επιλέξει να παραγγείλει. Ο Πελάτης μπορεί να προβεί σε παραγγελίες προϊόντων, των οποίων η επισκόπηση ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή, μέχρι την ολοκλήρωση τής παραγγελίας.

  • Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει, επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που τού παρέχει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
  • Να δει, μετά την ολοκλήρωση τής παραγγελίας, την πορεία εκτέλεσης αυτής και τα περιεχόμενά της.
  • Να δει προηγούμενες παραγγελίες του.
  • Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη, τού Λογαριασμού του.

  Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.mercedes-shop.gr μπορούν να εγγραφούν μόνον μεμονωμένα, ενήλικα φυσικά πρόσωπα, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, καθώς και νομικά πρόσωπα. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει, επίσης, για την εκτέλεση παραγγελιών. Αν πραγματοποιηθεί εγγραφή για λογαριασμό εταιρείας (νομικό πρόσωπο) ως “Πελάτης”, για την συναλλαγή, εγγυάται αυτός που έχει το δικαίωμα εκπροσώπησης τής εταιρείας.
  Κάθε "Χρήστης"/"Πελάτης" εγγυάται ότι τα στοιχεία που δήλωσε κατά την Εγγραφή του είναι αληθή και πλήρη. Αν κάποιος "Χρήστης"/"Πελάτης" δηλώσει λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει και να διαγράψει τον λογαριασμό του, χωρίς την τήρηση προθεσμίας. Κάθε "Χρήστης"/"Πελάτης" είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά με όλες τις μελλοντικές τροποποιήσεις των αναφερόμενων δεδομένων, στο πλαίσιο τής "Εγγραφής", άμεσα και χωρίς να αυτό να ζητηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

  Γενικοί Όροι
  Στο πλαίσιο τής προσπάθειας για συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τού Ηλεκτρονικού Καταστήματος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί μονομερώς τούς Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τούς καταναλωτές για οποιανδήποτε τροποποίηση/αναθεώρηση, μέσα από τις σελίδες τού παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω τού Ηλεκτρονικού Καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

  Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα
  H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών, που παρατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, καθώς και τις παρεχόμενες, μέσω τού Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο πλαίσιο τής καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής, κατά την κοινή πείρα, και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών, οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι τιμές αφορούν μόνον online παραγγελίες.

  Περιορισμός Ευθύνης
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσω τού Ηλεκτρονικού Καταστήματός της, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από την μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη, τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες, περί τής μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες, που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, “όπως ακριβώς έχουν”.
  Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται, αστικώς ή ποινικώς, για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, η οποία - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά - συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης τού Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και την χρήση τού διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  Όλο το περιεχόμενο, που κάθε φορά περιέχεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική, εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου ή Πνευματική Ιδιοκτησία τρίτων, για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για την λειτουργία τού Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των Πνευματικών Δικαιωμάτων.
  Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, με το εμπορικό σήμα www.mercedes-shop.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών, αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί Εμπορικών Σημάτων. Η χρήση τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

  Ευθύνη Χρήστη
  Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση των υπηρεσιών, πληροφοριών και των δεδομένων τού παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ως εκ τούτου, οι χρήστες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνούν ότι ΔΕΝ θα κάνουν χρήση τού Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.mercedes-shop.gr για:
  1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ειδικά ανήλικο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
  2. Μετάδοση η απόκτηση πρόσβασης σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό), έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
  3. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού, το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό τής λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  4. Εγκατάσταση και προώθηση, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), συστημάτων πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλης μορφής ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και εγκατάσταση και προώθηση διαφημίσεων, χωρίς την έγγραφη συναίνεση τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
  5. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

  Οι "Χρήστες"/"Πελάτες" δηλώνουν ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτούς κατά την χρήση τού Ιστότοπου www.mercedes-shop.gr είναι ακριβείς. Κάθε "Χρήστης"/"Πελάτης" αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από την χρήση τού παρόντος Ιστότοπου και τού λογαριασμού τού "Χρήστη"/"Πελάτη" από μη εξουσιοδοτημένα, από τον "Χρήστη"/"Πελάτη", άτομα.

  Περιορισμένη Άδεια
  Το www.mercedes-shop.gr, υπό τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σάς χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής τής Ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:
  1. Πρέπει να διατηρείτε, σε όλα τα αντίγραφα τής Ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και
  2. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν αυτό προβλέπεται άλλως και ειδικώς στο παρόν.

  Σύνδεσμοι στον Δικτυακό Τόπο
  Οι σύνδεσμοι (links), που περιλαμβάνονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.mercedes-shop.gr , οδηγούν σε σελίδες τού καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν τον χρήστη να μεταβεί από αυτό, σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές τού διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο Ηλεκτρονικό της Κατάστημα μόνον για την διευκόλυνση τής χρήσης τού Ηλεκτρονικού Καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον "Χρήστη" (Επισκέπτης/Πελάτης) και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.