210 3460363
0 Καλάθι

Το Καλάθι είναι άδειο

Ασφάλεια Ιστότοπου

Ασφάλεια
Το www.mercedes-shop.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση τής ασφάλειας και τής ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει, σχετικά με τους χρήστες τής Ιστοσελίδας του. Το www.mercedes-shop.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα Προσωπικά Δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην Ιστοσελίδα του ή τού παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής, διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία TLS με μέγεθος 256bit. Η τεχνολογία TLS στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω τής (TLS) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση τον μοναδικό κωδικό κλειδί, διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TLS και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην Ιστοσελίδα τού www.mercedes-shop.gr Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε, ως εκ τούτου, υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για την διασφάλιση τού απορρήτου και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε, από κάθε τυχαία, αθέμιτη ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. Οι πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών που υιοθετούμε είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις Κανονιστικές απαιτήσεις. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω τής πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" τής Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης τής πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της. ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Η πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα χορηγείται μόνον στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να σάς ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, εφ’ όσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση τής προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Τα δικαιώματά σας
Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς:

 • Δικαίωμα Ανάκλησης τής Συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση την συγκατάθεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, μπορείτε να αποσύρετε την συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα τής επεξεργασίας, που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να μάς ζητήσετε να διορθώσουμε τα ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σάς αφορούν και εμείς θα διασφαλίσουμε ότι θα προβούμε στην σχετική ενέργεια χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, επικαιροποιημένα, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στην διάθεσή μας. Έχετε επίσης την δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε ή συμπληρώσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, με την είσοδό στον προσωπικό λογαριασμό πού έχετε στο www.mercedes-shop.gr.
 • Δικαίωμα Περιορισμού τής Επεξεργασίας: Μπορείτε να μάς ζητήσετε τον περιορισμό τής επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν:

- αμφισβητείτε την ακρίβεια των Προσωπικών σας Δεδομένων, για την περίοδο που θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια αυτών
- η επεξεργασία είναι παράνομη και αιτείστε τον περιορισμό τής επεξεργασίας, αντί τής διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων
- δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά σας Δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών σας,
- έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται, ώστε να επαληθευτεί κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας που εμείς επικαλούμαστε, υπερισχύουν των δικών σας.

 • Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε και - εφ’ όσον πληρούνται οι νόμιμοι Όροι και Προϋποθέσεις - θα σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε, σε συνοπτική, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, από πού συλλέχθηκαν (εάν όχι άμεσα από εσάς), το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων και σε ποιους έχουν τυχόν κοινοποιηθεί (αποδέκτες) κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματός σας, χωρίς χρέωση, ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που σάς αφορούν. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως μάς ζητήσετε.
 • Δικαίωμα Φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σάς αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ενώ, κατόπιν αιτήματός σας, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης.
 • Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να μάς ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
- ασκείτε το δικαίωμα εναντίωσης σε περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
- η επεξεργασία γίνεται με βάση την συγκατάθεσή σας, εφόσον αποσύρετε την συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
- τα Προσωπικά σας Δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα, εκτός εάν και στο βαθμό κατά τον οποίο η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από εμάς, ιδίως για εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, καθώς και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή εφ’ όσον η διαγραφή θα ήταν επιζήμια για τα έννομα συμφέροντά σας ή θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις νόμιμες ή συμβατικές περιόδους διατήρησης των δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου, σύμφωνα με το κείμενο πλαίσιο, η διαγραφή των δεδομένων σας δεν είναι δυνατή, αυτή αντικαθίσταται από τον περιορισμό τής επεξεργασίας τους.

 • Δικαίωμα Εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε - ανά πάσα στιγμή - στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση, αλλά σε έννομο συμφέρον, δικό μας ή τρίτων, ή σε εκπλήρωση καθήκοντός μας που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για το σκοπό τής θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων από εμάς. Εάν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, παρακαλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσον επιθυμείτε την διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας ή τον περιορισμό τής επεξεργασίας από εμάς.
 • Δικαίωμα Υποβολής Καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας Νομοθεσίας περί Απορρήτου, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία ενώπιον τής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ή τής Εποπτικής Αρχής προστασίας δεδομένων στην χώρα όπου ζείτε ή σε αυτήν, στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση.

Παρακαλούμε σημειώστε, επιπλέον, τα εξής:

 • Χρονικό διάστημα ανταπόκρισης: Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν στο συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή την πολυπλοκότητα τού αιτήματός σας.
 • Περιορισμός τής πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα Προσωπικά σας Δεδομένα, βάσει Νομοθετικών και Κανονιστικών διατάξεων. Αν αρνηθούμε το αίτημά σας για πρόσβαση, όπως και αίτημα που σχετίζεται με άλλο νόμιμο δικαίωμά σας, θα σας ενημερώσουμε αμελλητί για τον λόγο τής άρνησης αυτής.
 • Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχετε στην αίτησή σας. Δύο παραδείγματα Προσωπικών Δεδομένων τα οποία δεν μπορούμε να αναζητήσουμε, όταν παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι: i) δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies τού προγράμματος περιήγησης, ii) δεδομένα που συλλέχθηκαν από δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, εφ’ όσον έχετε δημοσιεύσει σχόλιό σας κάτω από ένα ψευδώνυμο που δεν είναι γνωστό σε εμάς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δεν μπορούμε να σάς εντοπίσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας να ικανοποιήσουμε τα Νόμιμα δικαιώματά σας, όπως περιγράφεται στην παράγραφο αυτή, εκτός εάν μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.
 • Άσκηση των Νόμιμων δικαιωμάτων σας: Προκειμένου να ασκήσετε τα Νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mercedes-shop.gr

Επίσης, για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@mercedes-shop.gr

Διατήρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων
Θα διαγράψουμε με ασφαλή τρόπο, οριστικά και χωρίς δυνατότητα ανάκτησης, τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε από εσάς, εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς, συμπεριλαμβανομένης τής εκπλήρωσης οποιασδήποτε έννομης υποχρέωσής μας ή έννομης αξίωσής μας και σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική και τις συναφείς διαδικασίες μας. Ωστόσο, ενδέχεται να μάς ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει σχετικών Νομοθετικών και Κανονιστικών διατάξεων. Προκειμένου να προσδιοριστεί η κατάλληλη περίοδος διατήρησης των δεδομένων, λαμβάνεται υπόψη η φύση τους, οι κίνδυνοι που είναι πιθανό να προκληθούν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας, καθώς και οι σκοποί για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, δεν θα διαγράψουμε όλα τα Προσωπικά Δεδομένα σας, αν μας έχετε ζητήσει να μην επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί αρχεία τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα άτομα τα οποία δεν επιθυμούν να γίνεται επικοινωνία μαζί τους στο μέλλον (π.χ. μέσω ομαδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Κατηγοριοποιούμε τα αιτήματά σας ως συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς τής διατήρησης τού συγκεκριμένου αρχείου, εκτός εάν μας δώσετε διαφορετικές οδηγίες.
Παρακαλούμε απευθύνετε τις ερωτήσεις σας, σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και τυχόν αιτήσεις για την άσκηση των Νόμιμων δικαιωμάτων σας στο info@mercedes-shop.gr

Περιοδικές Αλλαγές
Ο Ιστότοπος www.mercedes-shop.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει, σε τακτική βάση, την Ιστοσελίδα του και τα σχετικά με αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες και θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε την ενότητα αυτήν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο τής παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται, εφ’ όσον απαιτείται, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αποδοχή τής Πολιτικής Απορρήτου πού εφαρμόζει το www.mercedes-shop.gr
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα, αποδέχεσθε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης τής Ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Η συμπλήρωση ή διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει, επίσης, μέσω τής ενότητας “Εγγραφή” τού www.mercedes-shop.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, αλλά η προστασία τού κωδικού πρόσβασης σας στην Ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.