210 3460363
0 Καλάθι

Το Καλάθι είναι άδειο

Επιστροφές & Αλλαγές

Πολιτική Επιστροφών
Κατωτέρω παρατίθενται οι Όροι και οι Προϋποθέσεις επιστροφής, ελαττωματικών ή μη, προϊόντων.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λανθασμένης παράδοσης
Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, ή λείπει ιδιότητα, η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡEΙΑ, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση τού λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡEΙΑ, καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡEΙΑ, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡEΙΑ τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα και εφ’ όσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση που η ίδια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας τής περιόδου αυτής, η επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση, κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
 • Η επιστροφή τού προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης, Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, Τ.Π.Υ. κλπ.) και πλήρη την συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή αν η συσκευασία τού προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση τού είδους, δεν απαιτείται η συσκευασία τού προϊόντος.
 • Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε μέσω courier, είτε στο κατάστημα πού διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα τής αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής τού αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων, γίνεται έλεγχος τού ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια ακολουθεί επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του, σχετικά με τα αποτελέσματα τού ελέγχου.
 • Εφ’ όσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση τού προϊόντος, άλλως - σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή τού προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡEΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση - ακύρωση τής συναλλαγής. Σε περίπτωση ακύρωσης τής συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων τής αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή τού πελάτη προς την ΕΤΑΙΡEΙΑ.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση τής συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση την σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη, χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατόπιν τής ενημέρωσης αυτής, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης τού αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσόν τής οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε, ολικό ή μερικό, συμψηφισμό τής απαίτησής της αυτής έναντι τού πελάτη.
 • Σημειώνεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των πωλούμενων προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2251/1994, όπως σήμερα ισχύει, καθώς και τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)
Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA), θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης, Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, ΤΠΥ κλπ.), καθώς και την πλήρη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση τού αναφερόμενου, από τον πελάτη, ελαττώματος.
 • Υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα έχει προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση τού είδους με όμοιο καινούριο ή, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως - σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση - θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων τής αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή τού πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση τής συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση την σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη, χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατόπιν τής ενημέρωσης αυτής, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης τού αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν, από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.
 • Τα έξοδα αποστολής, τόσον για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όσον και για την επαναπροώθηση στον πελάτη, τού αντικατεστημένου προϊόντος, βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσόν τής οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε, ολικό ή μερικό, συμψηφισμό τής απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης Υπαναχώρησης από τον πελάτη
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να Yπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία σύναψης τής σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για τέτοια σύμβαση) ή από την παράδοση των προϊόντων στον πελάτη ή σε ένα τρίτο πρόσωπο (διαφορετικό από τον μεταφορέα), το οποίο υποδεικνύεται από τον πελάτη (όταν πρόκειται για προϊόντα). Σε περίπτωση που η ίδια παραγγελία περιλαμβάνει περισσότερα προϊόντα και αυτά παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία Υπαναχώρησης ξεκινά από την παράδοση και τού τελευταίου είδους.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα της Υπαναχώρησης πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα Υπαναχώρησης και να την στείλετε στο info@mercedes-shop.gr εντός 14 ημερολογιακών ημερών (βρείτε τη φόρμα ΕΔΩ).
Η Υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση. Αν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και τής συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφ’ όσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος.
 • Η δήλωση Υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση τής παραλαβής Δήλωσης Υπαναχώρησης, μόλις η εν λόγω δήλωση περιέλθει σε αυτήν.
 • Κατόπιν της δήλωσης Υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.
 • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης, αν ο πελάτης είχε επιλέξει άλλο τρόπο παράδοσης από τον φθηνότερο, τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσον, με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα:
 • Περίπτωση Χρέωσης μέσω Πιστωτικής Κάρτας: Σε περίπτωση που μέχρι την Υπαναχώρηση και επιστροφή τού είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση τής συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται, με βάση την σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατόπιν τής ενημέρωσης αυτής, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης τού αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση.
 • Περίπτωση Πληρωμής με Μετρητά: Εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται σε αυτόν, από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 • Περίπτωση Πληρωμής με Τραπεζικό Έμβασμα: Η επιστροφή θα γίνεται με τραπεζικό έμβασμα, στον ίδιο λογαριασμό τού πελάτη.
 • Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αν έκανε χρήση άλλη, από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση τής φύσης, των χαρακτηριστικών και τής λειτουργίας του/των προϊόντων, στο χρονικό διάστημα μέχρι την Δήλωση τής Υπαναχώρησης. Η διαπίστωση τής φύσης, των χαρακτηριστικών και τής λειτουργίας του/των προϊόντων θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία του/των προϊόντων, παρέχοντας, όπου αυτό είναι δυνατόν, επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος τής συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία του/των προϊόντων, η αξία του/τους αυτομάτως μειώνεται, καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την μείωση τής αξίας του προϊόντος. Η μείωση τής αξίας από το άνοιγμα τής συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό τού προϊόντος ως μεταχειρισμένου, εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη, αναφορικά με τον τρόπο και το ύψος τής αποζημίωσής της, η οποία δύναται να περιλαμβάνει ακόμα και τον συμψηφισμό.
 • Σε περίπτωση που η Υπαναχώρηση αφορά την παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσόν, ανάλογο προς τις παρασχεθείσες υπηρεσίες μέχρι την δήλωση υπαναχώρησης.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσόν τής οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, καθώς και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε, ολικό ή μερικό, συμψηφισμό τής απαίτησής της αυτής έναντι τού πελάτη.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα Υπαναχώρησης
Δεν χωρεί Υπαναχώρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • σε Συμβάσεις Yπηρεσιών: Mετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση τού πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απολέσει το δικαίωμα του περί υπαναχώρησης, μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή.
 • για Προϊόντα, τα οποία έχουν διακινηθεί με ειδική παραγγελία Εξωτερικού, δηλ. παραγγελίες Εξωτερικού V.O.R. /DHL/Courier
 • για Ειδικά ανταλλακτικά Φανοποιϊας, τα οποία έχουν παραγγελθεί βάσει τού συγκεκριμένου αριθμού Πλαισίου τού Χρήστη/Πελάτη.
 • για Γνήσια ειδικά Ανταλλακτικά.
 • για Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας τής υγείας ή για λόγους ασφάλειας τής ποιότητας, ασχέτως αποσφράγισης ή όχι, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, Λάδια Κινητήρα/Βαλβολίνες/Χημικά κ.α.
 • για όλα τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά προϊόντα. Αυτό συμβαίνει διότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα:
  • Είναι όλα δοκιμασμένα από τα εργοστάσια κατασκευής τους κατά την διάρκεια των ελέγχων ποιότητας και έχει διαπιστωθεί η καλή λειτουργία τους.
  • Είναι ευαίσθητα εξαρτήματα και σε ενδεχόμενο πρόβλημα με τα ηλεκτρολογικά τού αυτοκινήτου σας, το οποίο μπορεί να μην είναι διαπιστωμένο από την πλευρά σας, υπάρχει κίνδυνος να υποστεί βλάβη και το προϊόν που αγοράσατε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (π.χ. βραχυκύκλωμα).
  • Εγγυόμαστε με αυτό τον τρόπο ότι τα Ηλεκτρικά/Ηλεκτρονικά, είδη που παραλαμβάνει έκαστος πελάτης, είναι καινούρια και δεν έχουν δοκιμαστεί σε άλλο αυτοκίνητο για διάγνωση προβλημάτων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 • για την προμήθεια αγαθών, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές τού πελάτη ή σαφώς εξατομικευμένων ειδών.
 • προϊόντα, των οποίων η συσκευασία έχει καταστραφεί.

Εγγύηση
Όλα μας τα είδη - με την εξαίρεση όσων ρητά αναφέρονται αμέσως παρακάτω -καλύπτονται αποκλειστικά και μόνον από την εγγύηση, τους όρους και τον χρόνο, που παρέχει το εκάστοτε εργοστάσιο κατασκευής τους ή ο Αντιπρόσωπός/Εισαγωγέας τους και τα οποία δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σε κάθε περίπτωση, σκοπός μας είναι η άμεση και σωστή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση κάθε πελάτη τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Για αυτό τον λόγο σε πρώτη προτεραιότητα θα είναι η άμεση επίλυση όποιου τυχόν προβλήματος παρουσιαστεί.
Το παραστατικό αγοράς τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή Τιμολόγιο Πώλησης) και το παραστατικό τοποθέτησης τού είδους (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) είναι απαραίτητα.
Στην περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα κατά το διάστημα τής εγγύησης, επικοινωνήστε άμεσα με το κατάστημά μας, εντός τού χρονικού ορίου των 2 ημερών, μετά την εμφάνιση τού προβλήματος

Η συνήθης διαδικασία “Εγγύησης” περιλαμβάνει την επιστροφή τού προϊόντος, υπό τις προϋποθέσεις τής “Τεκμηρίωσης Επιστροφής Προϊόντων” (βλ. κατωτέρω) και
α) σε περίπτωση που η ζημία είναι εμφανής, μετά το άνοιγμα τής συσκευασίας, άμεση αντικατάσταση ή
β) σε αντίθετη περίπτωση, αποστολή τού είδους στον προμηθευτή μας, αξιολόγηση τής περίπτωσης και άμεση απάντηση προς εσάς.
Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά περιπτώσεις στις οποίες οι ζημίες οφείλονται στο ίδιο το προϊόν μόνον, λόγω δυσλειτουργίας του.

Αντιθέτως, δεν καλύπτονται με “Εγγύηση”:
A) Eίδη/Προϊόντα που έχουν υποστεί ζημία, που έχει προκληθεί:

 • από εξωτερικό παράγοντα
 • λόγω κακής τοποθέτησης
 • λόγω κακής συναρμολόγησης
 • λόγω κακής χρήσης
 • λόγω χρήσης διαφορετικής από εκείνη, για την οποία υπάρχει πρόβλεψη από τον κατασκευαστή (π.χ. αγωνιστική χρήση χωρίς να ορίζεται από τις προδιαγραφές τού είδους)
 • λόγω επισκευής, αποσυναρμολόγησης ή τροποποίησης, με οποιονδήποτε τρόπο.
 • λόγω καταστροφής, από τοποθέτηση με χρήση μη Ειδικών Εργαλείων.

B) Είδη/Προϊόντα, τα οποία δεν διαθέτουν:

 • όλα τα τμήματά τους
 • τα συμπληρωματικά υλικά που εμπεριέχονται στην συσκευασία
 • τις Οδηγίες Χρήσης ή άλλο Πληροφοριακό υλικό, που εμπεριέχεται στην συσκευασία

Αν το είδος/προϊόν πωλείται ως “Σετ”, θα πρέπει να επιστραφεί ως πλήρες “Σετ”, σε διαφορετική περίπτωση δεν καλύπτεται από “Εγγύηση“.

Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις ζημιών που έχουν προκληθεί κατά την μεταφορά των προϊόντων. Η μεταφορά γίνεται με αποκλειστική ευθύνη τού πελάτη/αγοραστή και διέπεται από τους όρους τού εκάστοτε μεταφορέα.

Τα ακόλουθα προϊόντα δεν καλύπτονται από εγγύηση:
Λάμπες – Ηλεκτρικά μέρη - Ηλεκτρονικά μέρη – Δισκόφρενα (Τακάκια) – Δισκόπλακες (Δίσκοι φρένων) - Υλικά τριβής
Προσοχή: Για την κάλυψη των προϊόντων από εγγύηση απαιτείται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, από αδειοδοτημένο συνεργείο αυτοκινήτων.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση το κόστος απεγκατάστασης και επανεγκατάστασης τού ανταλλακτικού.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και παροχή service από τους αντιπροσώπους των εργοστασίων.

Τεκμηρίωση Επιστροφής Προϊόντων
‘Όλοι οι Κατασκευαστές απαιτούν πλήρη περιγραφή τής αστοχίας, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία κάλυψης Εγγύησης. Η απλή αναφορά “δεν λειτουργεί“, δεν είναι αποδεκτή ως τεκμηρίωση βλάβης. Για την ορθή τεκμηρίωση απαιτούνται τα ακόλουθα:

 • Συμπληρωμένο Έντυπο, με τα πλήρη στοιχεία τού Πελάτη/Αγοραστή (link με το Έντυπο Εγγύησης)
 • Αριθμός Πλαισίου τού οχήματος, για το οποίο προορίζεται το είδος,
 • Νόμιμο Παραστατικό Αγοράς (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή Τιμολόγιο Πώλησης),
 • Νόμιμο Παραστατικό τοποθέτησης, από νόμιμο Συνεργείο επισκευής οχημάτων,
 • Αρχική ημερομηνία εγκατάστασης και ένδειξη χιλιομέτρων κατά την εγκατάσταση,
 • Ημερομηνία εμφάνισης βλάβης και ένδειξη χιλιομέτρων κατά την εμφάνιση τής βλάβης,
 • Ακριβής περιγραφή τού προβλήματος,
 • Αναφορά τού Κωδικού Βλάβης (πριν την τοποθέτηση τού είδους και μετά από αυτήν).

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα τού καταναλωτή (δηλαδή, πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για λόγους, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από τον παρόντα Iστότοπο, μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ, δια μέσου τής ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), η οποία είναι διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας, είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 3460363, είτε μέσω e-mail στο info@mercedes-shop.gr